dijous, 7 de juny de 2012

Un rector, quatre candidats. Una anàlisi lexicomètrica de quatre blocs electorals

Presentació

El mes de maig a la Universitat Autònoma de Barcelona s’han celebrat eleccions a rector o rectora. A aquests comicis es van presentar 4 candidatures que van utilitzar per a la seva campanya electoral diversos recursos telemàtics, entre ells un bloc. Aquest treball recull una anàlisi lexicomètrica del contingut d’aquests blocs a partir del programa Concordance.

En primer lloc, cal esmentar que aquest post presenta les dades d’aquesta anàlisi i que, en cap cas, és fa una valoració del contingut ni pren partit per cap de les propostes presentades pels seus candidats. Per aquest motiu, aquí es recullen dades objectives i es comparen sense treure cap conclusió política o partidista.


Contextualització

Les eleccions a rector o rectora de la UAB, com a totes les universitats catalanes, estan regides per la Llei d’Universitats i es celebren cada 4 anys. El rector o la rectora s’elegeix per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret entre els catedràtics funcionaris en actiu de la Universitat que presentin candidatura.

La Comunitat universitària, a efectes electorals, es divideix en 4 sectors:

- Sector A: professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat)
- Sector B: resta de personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència
- Sector C: estudiants de grau i de postgrau
- Sector D: personal d'administració i serveis

No tots el vots tenen el mateix pes. El vot es pondera, segons el que disposa la Llei orgànica d'universitats, de la manera següent: sector A - 51%, sector B - 9%, sector C - 30% i sector D - 10%.

Les eleccions del 2012 es van celebrar el dia 24 de maig, en primera volta, i el dia 31 de maig, en segona volta. El reglament electoral preveu que en cas que cap dels candidats obtingui la majoria absoluta del vot ponderat, els dos candidats més votats passaran a una segona volta.

Els bloc de les candidatures

A la primera volta de les eleccions es van presentar quatre candidatures. A la segona volta, a partir dels resultats de les eleccions del dia 24 de maig, van passar els candidats Dr. Ferran Sancho i Dr. Pere Solà.

Dos dels candidats van emprar un bloc de blogger, un de wordpress i un altre va utilitzar un bloc de la plataforma de blocs de la UAB.

Aquests són la candidata i els candidats i els seus blocs:Dra. Margarita Arboix Arzó
Catedràtica de Farmacologia


Bloc: http://blogs.uab.cat/arboix/
Altres recursos de campanya: web 


 
Dr. Joaquim Coll Daroca
Catedràtic de Medicina
 
 
Altres recursos de campanya: web

 

 
Dr. Ferran Sancho Pifarré
Catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 

Altres recursos de campanya: web, facebook, twitter 
 


Dr. Pere Solà Gussinyer
Catedràtic de Teoria i d'Història de l'Educació


Altres recursos de campanya: web, facebook, twitter
Anàlisi lexicomètrica

Els blocs dels quatre candidats van ser una de les eines de comunicació amb la comunitat universitària durant les campanyes electorals. La de la primera volta es va desenvolupar entre els dies 30 d’abril i 23 de maig i la de la segona del 25 al 30 de maig.

Les entrades corresponen a aquestes dates de campanya, ja que tots els blocs van estar creats per aquesta tasca.

Els diferents posts fan referència als diferents actes de la campanya, a la informació de l’equip de persones que formarien govern amb el candidat i, també, les propostes del programa.

Comparació de 20 paraules

PARAULES
Dra. Arboix
Dr. Coll
Dr. Sancho
Dr. Solà
UAB
33
44
44
87
UNIVERSITAT
23
37
27
52
ESTUDIANTS
6
24
11
12
PROFESSORAT
2
14
12
21
PAS
8
9
8
17
DOCÈNCIA
9
9
4
28
QUALITAT
6
13
9
14
RECERCA
13
22
17
27
CANDIDATURA
22
18
14
7
GOVERN
8
9
14
33
POLÍTICA/POLÍTIQUES
8
17
2
7
PERSONES
7
12
5
2
PERSONAL
19
10
22
39
GESTIÓ
5
26
8
16
CRISI
1
2
0
0
CANVI
1
1
2
1
NOU
2
2
18
8
PARTICIPACIÓ
6
7
4
10
FUTUR
5
4
2
0
PROGRAMA
2
4
9
10

 
Les paraules que més es repeteixen en els quatre blocs, a més de l’acrònim de la universitat (UAB), són les paraules pròpies del vocabulari universitari: universitat, docència, formació, estudiants, professorat, PAS (personal d’administració i serveis), facultat, departament o recerca.

També es pot observar l’ús de vocabulari pròpiament electoral: candidatura, govern, política, o gestió.

Per altra banda també s’observen paraules que dins d’un context electoral aborden canvis i propostes: participació, qualitat, model, fomentar, potenciar, nostre, propostes, treball, mesures, dedicació o tasques.

Hi ha paraules que disposen d’una amplia presència en un dels blocs, en canvi en els altres és anecdòtica o molt més baixa: nou, informacions, potenciar, fomentar, dedicació o càrrecs.

El nom del candidat apareix en el bloc de la Dra. Arboix com una de les entrades més nombroses (19), en canvi en el dels altres candidats té menys presència: Coll (2), Sancho (9) i Solà (2).


Les 20 paraules de cada bloc més repetides i significatives:
 
Dra. Arboix
Dr. Coll
 
 

Dr. Sancho
Dr. Solà
 
 


Exemples del context on apareix la paraula “universitat” en cadascun dels blocs:

Dra. Arboix


Dr. Coll

Dr. Sancho

Dr. SolàEls resultats de les eleccions

A la primera volta de les eleccions van obtenir més percentatge de vot ponderat els candidats Dr. Sancho i Dr. Solà que van passar a la segona volta de les eleccions.

Resultats de la primera volta:

Sector
Vots vàlids
Dra. Arboix
Dr. Coll
Dr. Sancho
Dr. Solà
Vots en blanc
A
349
72
496
113
61
B
262
71
280
149
38
C
625
131
689
2.534
225
D
425
24
367
404
138
TOTAL
1.661
298
1.832
3.200
462

Percentatge de vot ponderat a candidatures

Dra. Margarita
Arboix Arzó
Dr. Joaquim
Coll Daroca
Dr. Ferran
Sancho Pifarré
Dr. Pere
Solà Gussinyer


28,54 %
5,61 %
36,08 %
29,77 %


La participació en aquesta primera ronda de les eleccions va ser una de les més elevades dels darrers anys. En el sector A va ser d'un 76,72 %; en el sector B, 32,33 %; en el sector C, 11,11 %; i en el sector D, 63,50 %.

En els sectors A i B (personal docent i investigador), va guanyar el candidat Ferran Sancho; en el sector C (estudiants), va guanyar Pere Solà; i en el sector D (personal d'administració i serveis), va guanyar Margarita Arboix.

Per veure tots els resultats: http://uab.cat/servlet/Satellite/resultats/vots-ponderats-a-candidatures-1337755096405.html


Resultats de la segona volta:

Sector
Vots vàlids
Dr. Sancho
Dr. Solà
Vots en blanc
A
778
174
90
B
459
234
32
C
802
4.780
214
D
505
704
144
TOTAL
2.544
5.892
480

Percentatge de vot ponderat a candidatures

Dr. Ferran
Sancho Pifarré
Dr. Pere
Solà Gussinyer


55,53 %
44,47 %


La participació en aquesta segona ronda de les eleccions va tornat a ser elevada, en comparació amb altres anys. En el sector A va ser d'un 73,07%; en el sector B, 29,32%; en el sector C, 15,21%; i en el sector D, 62,36%.

En els sectors A i B (personal docent i investigador), ha guanyat el candidat Ferran Sancho; en el sector C (estudiants) i en el sector D (personal d'administració i serveis), ha guanyat Pere Solà.

Per veure tots els resultats: http://uab.cat/servlet/Satellite/resultats/vots-ponderats-a-candidatures-1338358853275.html


Una reflexió final respecte a l’ús de noves tecnologies de la comunicació:

Hi ha una coincidència curiosa. Els candidats que van emprar més vies de comunicació en xarxa, com el facebook i el twitter, a més del bloc personal i la web institucional, van ser els que van passar a la segona ronda de les eleccions.

Font: www.uab.cat/eleccions

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada